Dot-matrix LCD modules @

8 characters x 2 lines

for 1 product

16 characters x 1 lines
for 1 product

16 characters x 2 lines

for 1 product

16 characters x 4 lines

for 1 product

20 characters x 2 lines

 for 1 product

20 characters x 4 lines

 for 1 product

24 characters x 2 lines

 for 1 product

40 characters x 2 lines

for 1 product

15 characters x 2 lines

 for 1 product
@

Home      Dot-Matrix LCD Module       Graphics LCD Modules       

   

Weizhou International Co., Ltd

P. O. Box 1394 Kaohsiung City, Taiwan ROC

Tel: 886-7-7169249       Fax: 886-7-7169250

e-mail: shiu@ksts.seed.net.tw      e-Mail : sales@weizhou.com.tw

@

Http://www.weitronic.com.tw

back Homepage